czwartek, 14 września 2017

Suwnice dozór techniczny


Suwnice dozór techniczny

Suwnice to dźwignice pracujące w ruchu przerywanym, złożone z przemieszczającej się po torach konstrukcji nośnej i poruszającej się po niej wciągarki lub wciągnika, przeznaczone do podnoszenia ładunków w pionie i poziomie w przestrzeni ograniczonej wysokością podnoszenia, skrajnymi położeniami toru jazdy wciągarki lub wciągnika oraz suwnicy. Wszystkie suwnice, bez względu na rodzaj, podlegają dozorowi technicznemu, co wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468) wydanego na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013, poz. 963 ze zm.).


Czym zatem jest dozór techniczny?


Jak możemy przeczytać na stronie UDT:
"Rolą dozoru technicznego jest inspekcja właściwej eksploatacji urządzeń technicznych, zapewniająca maksymalny poziom bezpieczeństwa.
Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne stwarzające zagrożenie poprzez rozprężanie cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, wyzwolenie energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu oraz rozprzestrzenianie się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu."

Formy dozoru technicznego, rodzaje, zakres i terminy badań technicznych dla poszczególnych rodzajów urządzeń technicznych, w tym również suwnic, określają rozporządzenia ustalające warunki techniczne dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać te urządzenia. Formy dozoru technicznego UTB oraz terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych określa załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (poz. 1890). Zgodnie z tym dokumentem:
- wciągniki i wciągarki z napędem ręcznym o udźwigu do 2000 kg podlegają dozorowi uproszczonemu;
- wciągniki i wciągarki z napędem ręcznym o udźwigu powyżej 2000 kg podlegają dozorowi ograniczonemu (badania doraźne kontrolne co 3 lata);
- wciągniki i wciągarki z napędem mechanicznym ogólnego przeznaczenia podlegają dozorowi ograniczonemu (badania doraźne kontrolne co 2 lata);
- wciągniki i wciągarki z napędem elektrycznym jednofazowym do  1000 kg podlegają dozorowi uproszczonemu;
- wciągniki i wciągarki z napędem mechanicznym specjalistyczne podlegają dozorowi pełnemu (badania okresowe co jeden rok);
- suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym podlegają dozorowi ograniczonemu (badania doraźne kontrolne co 2 lata);
- suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem innym niż ręczny podlegają dozorowi pełnemu (badania okresowe co 2 lata);
- suwnice specjalnego przeznaczenia podlegają dozorowi pełnemu (badania okresowe co jeden rok).

Należy pamiętać, że aby urządzenie techniczne, w tym przypadku suwnice, dla którego ustalono formę dozoru pełnego lub ograniczonego, zostało dopuszczone do eksploatacji przez UDT, musi zostać ono uprzednio zarejestrowane. Przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację suwnicy, organ właściwej jednostki UDT przeprowadza badanie odbiorcze u eksploatującego. To po stronie eksploatującego leży obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków badań, przygotowania miejsca badania i potrzebnych do tego przyrządów oraz obciążeń. Właściciel ma również obowiązek zagwarantowania obecności konserwatora i operatora posiadających właściwe uprawnienia (wydawanych również przez UDT po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego).
Przypominamy, że nasza firma posiada w swojej ofercie usługę przeglądów konserwacyjnych oraz przeglądów technicznych przygotowujący do odbioru urządzenia przez UDT - więcej informacji na stronie.
O kursach dla operatorów suwnic - kategoria UDT I S i II S przeczytacie pod linkiem, zaś o szkoleniach dla konserwatorów  suwnic w zakładce Kurs konserwatora UDT. Zapraszamy. 


Więcej na temat suwnic i UDT znajdziecie pod linkiem.

niedziela, 27 sierpnia 2017

Kurs na suwnice pytania egzaminacyjneKurs na suwnice pytania egzaminacyjne


Dziś prezentujemy kolejne przykładowe pytania, które mogą pojawić się na egzaminie UDT na operatorów czy konserwatorów suwnic. Na blogu prezentowaliśmy już kilka postów z przykładowymi pytaniami - warto je sobie odświeżyć:

1. Pytania do egzaminu UDT na suwnice - podział suwnic, kurs na suwnice, informacje 

2. Zagadnienia do egzaminu UDT na suwnice - materiały dla przyszłych operatorów suwnic 

3. Zagadnienia i materiały na egzamin UDT na suwnice - kolejne pytania dla przyszłych Operatorów Suwnic

4. Ostatnia część - Pytania na egzamin UDT na suwnice IS iIIS - najpopularniejsze zagadnienia.


Poniżej kolejna porcja pytań na egzamin UDT na suwnice IS i IIS, odpowiedzi opracowane na podstawie książki Mieczysława Chimiaka, "Budowa suwnic i cięgników oraz ich obsługa", wydawnictwo KaBe, Krosno 2009. Zapraszamy również na nasze kursy dla operatorów suwnic , na których zdobędziecie wszystkie niezbędne wiadomości, aby pomyślnie zdać egzamin UDT. 1. Proszę podać terminy wykonywania przeglądów konserwacyjnych wciągników i wciągarek oraz suwnic.

Kolejny termin przeglądu konserwacyjnego uzależniony jest od rodzaju suwnicy. Kolejne przeglądy konserwacyjne należy wykonywać w przypadku:

- wciągników i wciągarek z napędem ręcznym -  co 90 dni;

- wciągników i wciągarek z napędem mechanicznym ogólnego przeznaczenia - co 30 dni;

- wciągników i wciągarek specjalistycznych - co 30 dni;

- suwnic ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym - co 90 dni;

- suwnic ogólnego przeznaczenia z napędem innym niż ręczny - co 30 dni;

- suwnic specjalistycznego przeznaczenia - co 30 dni.2. Proszę podać podział suwnic ze względu na rodzaj napędu.

Biorąc pod uwagę rodzaj napędu suwnice możemy podzielić na:

- suwnice z napędem ręcznym;

- suwnice z napędem elektrycznym;

- suwnice z napędem hydraulicznym;

- suwnice z napędem pneumatycznym;

- suwnice z napędem mieszanym.

3. Proszę podać podział suwnic ze względu na ich przeznaczenie.

Ze względu na przeznaczenie suwnice możemy podzielić na:

- suwnice ogólnego przeznaczenia;

- suwnice specjalne, w tym:

·         lejnicze - do transportu płynnych metali i żużli;

·         czerpakowe - do transportu materiałów sypkich;

·         magnesowe - do transportu metali za pomocą chwytnika elektromagnetycznego;

·         wsadowe - służące do załadunku wsadu do pieców hutniczych;

·          striperowe - służą do transportu wlewnic z wlewkami i wyciskania wlewków z wlewnic;

·         kuzienne - służą do transportu elementów do obróbki plastycznej.

4. Proszę podać podział suwnic ze względu na sterowanie.

Ze względu na rodzaj sterowania suwnice możemy podzielić na suwnice:

- sterowane z poziomu roboczego;

- sterowane z kabiny;

- sterowane zdalnie (bezprzewodowo);

- sterowane z kabiny i zdalnie.


5. Proszę podać podział suwnic ze względu na budowę konstrukcji nośnej.

Ze względu na budowę konstrukcji nośnej wyróżniamy suwnice:

- mostowe 
- bramowe 
- półbramowe 
- podwieszane 

6. Co to jest udźwig suwnicy i w jakiej formie jest on  podawany?

Udźwig to dopuszczalna maksymalna masa ładunku, jaką dane urządzenie może podnieść.

Dla suwnic z jednym mechanizmem podnoszenia - podawany w postaci jednej liczby.
Dla suwnic z większą liczbą mechanizmów podnoszenia - podawany:
- dla suwnic z 2 mechanizmami podnoszenia, w których suwnica może podnosić albo masę "a", albo masę "b", ale nie jednocześnie - w formie ilorazu a/b
dla suwnic z 2 mechanizmami podnoszenia, w których suwnica może podnosić jednocześnie ładunki o maksymalnym udźwigu a i b - w postaci sumy a + b


7. Gdzie znajdziemy informację na temat prędkości podnoszenia, prędkości jazdy urządzenia oraz prędkości jazdy wózka suwnicy?

 Prędkości podnoszenia, jazdy urządzenia oraz jazdy wózka suwnicy podawane są jako wartości nominalne w m/s i zapisane są w DTR (dokumentacji techniczno-ruchowej) oraz na tabliczce znamionowej urządzenia.

8. Co to jest rozpiętość suwnicy?

 Rozpiętość suwnicy to odległość między osiami symetrii szyn jezdnych. Podawana jest w metrach w DTR.

9. Co to jest wysokość podnoszenia suwnicy?

Odległość, na jaką może suwnica lub cięgnik podnieść ładunek. Podawana jest w metrach w DTR i na tabliczce znamionowej urządzenia.

10. Jakie wyróżniamy klasy obciążenia dźwignic? Podaj ich charakterystykę

Wyróżniamy  4 klasy obciążenia dźwignic - w zależności od współczynnika obciążenia względnego:

- klasa Q1 (współczynnik obciążenia wynosi 0,125) - ładunek nominalny podnoszony bardzo rzadko, zwykle ładunki są mniejsze od nominalnych;

- klasa Q2 (współczynnik obciążenia wynosi 0,25) - ładunek nominalny podnoszony bardzo rzadko, zwykle ładunki równe są połowie ładunku nominalnego;

- klasa Q3 (współczynnik obciążenia wynosi 0,50) - ładunek nominalny podnoszony często, zwykle ładunki są większe od połowy ładunku nominalnego;
- klasa Q4 (współczynnik obciążenia wynosi 1,00) - ładunek nominalny podnoszony regularnie, zwykle ładunki są bliskie nominalnemu.poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Silnik indukcyjny - oznaczenia, budowa, zasady działania

Silnik indukcyjny  - oznaczenia, budowa, zasady działania

 Wszystkie niezbędne informacje na temat silników dźwignicowych, ich budowy, zasad działania i zasad eksploatacji przekazywane są szczegółowo podczas kursu na suwnice S I i S II, jak również na zajęciach dla przyszłych konserwatorów suwnic (szkolenia konserwatorów UDT). Poniżej zamieszczamy materiały pomocnicze, będące przydatne w momencie utrwalania wiedzy przed egzaminem UDT. Zostały opracowane w oparciu o książkę  "Konserwacja suwnic", Mieczysław Chimiak, KaBe, Krosno 2008 - warto pokusić się o jej zakup i głębsza analizę tematu.  


Do napędu mechanizmów roboczych suwnic, wciągników i wciągarek stosowane są dwa rodzaje silników - silniki elektryczne indukcyjne asynchroniczne prądu zmiennego pierścieniowe oraz klatkowe w obudowie zamkniętej.

Co ważne, te ostatnie mogą pracować zarówno

- w pomieszczeniach;
* na wolnym powietrzu;
* w warunkach zapylenia;

co jest bez wątpienia ich dużą zaletą.

Należy jednak pamiętać i zwrócić na to szczególną uwagę, że tego typu silniki nie mogą pracować w pomieszczeniach, gdzie znajdują się gazy żrące, łatwo palne czy wybuchowe (UWAGA - suwnice do pracy w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem muszą spełnić specjalne wymagania).

Jak działa silnik indukcyjny? 

Przejdźmy teraz do bardziej szczegółowej kwestii, a mianowicie zasady działania silnika indukcyjnego.
Zapamiętajmy, że silnik indukcyjny zbudowany jest z części nieruchomej - stojana oraz części ruchomej - wirnika, który obraca się wewnątrz stojana.

Do listwy zaciskowej silnika doprowadzany jest prąd trójfazowy. To właśnie z tej listwy zasilane są uzwojenia stojana. A jaką rolę odgrywa stojan? To w nim wytwarzane jest wirujące pole magnetyczne, które indukuje w uzwojeniu wirnika siłę elektromagnetyczną. Ta z kolei powoduje przepływ prądu w uzwojeniu wirnika, w którym wytwarzane jest własne pole elektromagnetyczne wirnika. Pole elektromagnetyczne wirnika i stojana działają na siebie dynamicznie - i tak następuje obrót wirnika.                                                                                                     
czwartek, 16 marca 2017

Zakres obowiązków konserwatora suwnic

Zakres obowiązków konserwatora suwnic

Przed przystąpieniem do szkolenia na konserwatora suwnic warto dowiedzieć się, jaki jest zakres obowiązków konserwatora UDT. Poniżej zamieszczamy listę najważniejszych obowiązków konserwatora suwnic, którą znajdziemy w książce "Konserwacja suwnic", Mieczysław Chimiak, Wydawnictwo KaBe, Krosno 2008:
 • " przestrzeganie instrukcji eksploatacji;
 •  dokonywanie przeglądów konserwacyjnych w terminach i zakresie określonym w instrukcji eksploatacji, w tym sprawdzanie:
- stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań;
- działania elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych;
- działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych;
- prawidłowości obsługi suwnic;
 •  sprawdzanie przez oględziny, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, jeżeli w instrukcji eksploatacji nie ustalono innych terminów, stanu:
-konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń spawnych, nitowanych i rozłącznych;
- toru jezdnego suwnic;
- instalacji ochrony przeciwporażeniowej;
 •  bieżące usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu urządzeń suwnicy;
 •  odnotowywanie z podaniem daty i potwierdzanie podpisem w dzienniku konserwacji wyników przeglądów i wykonywanych czynności;
 •  bezzwłoczne powiadamianie eksploatującego o nieprawidłowościach, które spowodowały konieczność wyłączenia suwnicy z eksploatacji i dokonywanie odpowiedniego wpisu do dziennika konserwacji". 

Na zakończenie należy zaznaczyć, że w przypadku wymiany cięgien nośnych, urządzeń chwytających, mechanizmu podnoszenia czy urządzeń zabezpieczających suwnica musi zostać zgłoszona do badania przez dozór techniczny. Podobnie zresztą w przypadku demontażu suwnicy i zamontowaniu jej w nowym miejscu pracy. 
czwartek, 2 marca 2017

Wciągnik a wciągarka- różnica

Wciągnik a wciągarka- różnica


Zarówno wciągniki, jak i wciągarki należą do cięgników, czyli urządzeń dźwigowych służących do przemieszczania przedmiotów stałych w jakimś kierunku. Jaka jest zatem różnica między wciągnikiem a wciągarką? Odpowiedź znajdziecie w poniższym zestawieniu.


Więcej na temat wciągników i wciągarek dowiecie się podczas kursów na operatorów suwnic I S i II S. Zapraszamy na halę szkoleniową w Łodzi.  Przypominamy również o możliwości zorganizowania szkolenia na terenie firmy klienta - więcej na ten temat na naszej stronie internetowej w zakładce Kursy na terenie firm.

poniedziałek, 20 lutego 2017

Budowa suwnicy część II

Budowa suwnicy część II


Dziś kolejna część materiału dotyczącego budowy suwnic. Zagadnienia te szczegółowo omawiane są podczas kursów na suwnice IS i IIS, na które serdecznie zapraszamy. Zachęcamy również do zapoznania się z treścią książki "Konserwacja suwnic", Mieczysław Chimiak, KaBe, Krosno 2008, na podstawie której opracowaliśmy poruszane dziś kwestie. Poniżej znajdziecie zestawienie informacji na temat:

 • mechanizmu jazdy suwnicy;
 • budowy kabiny;
 • instalacji i aparatury elektrycznej.

materiał powstał w oparciu o książkę "Konserwacja suwnic", Mieczysław Chimiak, KaBe, Krosno 2008materiał powstał w oparciu o książkę "Konserwacja suwnic", Mieczysław Chimiak, KaBe, Krosno 2008

materiał powstał w oparciu o książkę "Konserwacja suwnic", Mieczysław Chimiak, KaBe, Krosno 2008

poniedziałek, 13 lutego 2017

Budowa suwnicy cz. I

 Budowa suwnicy cz. I


Kontynuując omawianie zagadnień poruszanych podczas kursu na suwnice IS i IIS, zamieszczamy materiał dotyczący budowy suwnic z napędem elektrycznym. Znajdziecie m.in. informacje na temat ogólnej budowy suwnic, konstrukcji nośnej suwnicy oraz budowy wózka suwnicy wraz ze schematem budowy wózka suwnicy ogólnego przeznaczenia z dwoma mechanizmami podnoszenia.

źródło opracowania  książka "Konserwacja suwnic", Mieczysław Chimiak, KaBe, Krosno 2008

źródło opracowania  książka "Konserwacja suwnic", Mieczysław Chimiak, KaBe, Krosno 2008
Materiał opracowany w oparciu o książkę "Konserwacja suwnic", Mieczysław Chimiak, KaBe, Krosno 2008 . 

czwartek, 9 lutego 2017

Rodzaje i podział suwnic

Rodzaje i podział suwnic

W najbliższym czasie publikować będziemy materiał, który obszernie omawiany jest podczas szkoleń dla operatorów suwnic i szkoleń na konserwatorów suwnic prowadzonych przez naszych instruktorów. Podczas zajęć nasi wykładowcy udzielą odpowiedzi na wszelkie Wasze pytania i pomogą rozwiać pojawiające się wątpliwości z zakresu obsługi i konserwacji suwnic. Mamy nadzieję, że umieszczony na blogu materiał szkoleniowy również okaże się pomocny, w szczególności podczas utrwalania  wiedzy przed egzaminem UDT.
Na początek zaczniemy od podstaw - czyli podamy definicję suwnicy oraz omówimy rodzaje i podział suwnic. Materiał opracowany w oparciu o książkę "Konserwacja suwnic", Mieczysław Chimiak, KaBe, Krosno 2008 

Co to jest suwnica?

Zgodnie z normami PN-M-4500:1996 i PN-ISO 5053:1999  suwnica to dźwignica, w której urządzenie chwytające (ładunkowe) podwieszone jest do wciągarki przejezdnej, wciągnika lub żurawia przemieszczających się po moście.

Jakie są rodzaje suwnic?

Są cztery podstawowe kategorie, według których możemy dokonać podziału suwnic, a są to:
- budowa konstrukcji nośnej;
- przeznaczenie suwnicy;
- sterowanie;
- rodzaj napędu.
Poniżej zamieszczamy podział suwnic ze względu na wyżej wymienione kategorie.suwnica - zajęcia praktyczne, szkolenie na suwnice IS i IIS, Awans B.H.P.


czwartek, 26 stycznia 2017

Cechowanie zawiesi

Cechowanie zawiesi


Zawiesia stanowią osprzęt pomocniczy używany do zawieszania, obwiązywania i podtrzymywania ładunku. Każde zawiesie, bez względu na swój rodzaj, podlega przeglądom - badaniom bieżącym, kontrolnym i badaniom okresowym. Więcej na temat przeglądów zawiesi pasowych, linowych i łańcuchowych piszemy na stronie. Znajdziecie tam również naszą pełną ofertę dotyczącą przeglądów zawiesi.
Należy pamiętać, iż każde zawiesie musi być cechowane. Co to oznacza?

Oznacza to, że na każdym zawiesiu w miejscu oznaczonym w normach przedmiotowych trzeba umieścić trwałą i wyraźną cechę. Jak podaje Włodzimierz Skrzymkowski w książce "Zawiesia dźwignic, budowa i obsługa", powinna ona zwierać takie istotne informacje, jak:
 • znak i nazwa wytwórni;
 • wielkość DOR czyli dopuszczalne obciążenie robocze;
 • numer kodowy oznaczający wielkość zawiesia.
 • liczba cięgien nośnych
 • dodatkowe dane, taki jak długość nominalna zawiesia czy rodzaj materiału liny lub taśmy.