sobota, 9 kwietnia 2016

Żurawie przenośne typu HDS – charakterystyka dźwiga montowanego na samochodzieŻurawie przenośne typu HDS charakterystyka dźwiga montowanego na samochodzie

 

 

Żuraw przenośny - definicja

 

Żurawie przenośne (przeładunkowe typu HDS) zawdzięczają swoją nazwę temu, że w dosyć prosty sposób można je przenieść na inny pojazd. Żuraw przenośny najczęściej określany jest terminem hydrauliczny dźwig samochodowy - skrót HDS. Tak też nazwano pierwszy dźwig zamontowany na starze.

Budowa i klasyfikacja żurawi

 

Żurawie napędzane są pompą hydrauliczną. Zbudowane są z:
 • podstawy - bazy urządzenia
 • kolumny obrotowej - zamontowanej na podstawie HDS-u
 • wysięgnika - wysięgnik , dołączony do kolumny obrotowej, zbudowany jest z ramion. Aby zwiększyć zasięg pracy sprzętu ostatnie ramię wysięgnika może zostać wzbogacone o wysuwane teleskopy. Każdy wysięgnik zakończony jest elementem służącym do podczepiania ładunków - może być to hak, chwytak czy też widły.
Żurawie, ze względu na cechy konstrukcyjne, dzielimy na:

 • żurawie ogólnego przeznaczenia
 • żurawie leśne
 • żurawie przemysłowe

Każdy typ żurawia wyróżnia się innymi parametrami i rozwiązaniami zabezpieczającymi.

 Ramię HDS-a


Kto może obsługiwać żurawie przenośne?

 

Aby móc obsługiwać i dokonywać konserwacji żurawi, należy - zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych ( Dz. U. nr 79 poz. 849)- zdobyć uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). W celu ich uzyskania należy zdać egzamin przed komisją UDT. Egzamin ten składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku , otrzymujemy zaświadczenie kwalifikacyjne w kategorii II Ż. Te same przepisy regulują również procedurę wydawania uprawnień dla konserwatorów, którzy zajmują się przeglądami okresowymi żurawi.
Żuraw przenośny typu HDS na starze i podest samojezdny na starze


Dopuszczenie żurawia do eksploatacji


Szczegółowe informacje na temat zakresu prac wymaganych przy obsłudze i konserwacji żurawi zawarte są w rozporządzeniu z dnia 29 października 2003 r. ( Dz. U. nr 193, poz. 1890). Dla żurawi przenośnych o udźwigu do 3,2 t określona została forma dozoru ograniczonego z terminem badań co 2 lata. Pozostałe żurawie objęte są formą dozoru pełnego . Oznacza to:
 • obowiązek przeprowadzania przeglądów dozorowych raz na rok;
 • przeglądy konserwatorskie nie rzadziej niż raz na 60 dni - konserwator ma obowiązek odnotować każdy przegląd w dzienniku konserwacji. Termin konserwacji może być zmieniony przez zalecenie producenta;
 • możliwość eksploatacji takiego żurawia tylko na podstawie aktualnej decyzji z ważnym wpisem konserwatora - co ważne- żurawia obsługiwać może jedynie osoba z ważnymi uprawnieniami.

Zasady eksploatacji żurawi

WAŻNE!
Każdorazowe rozpoczęcie pracy musi być poprzedzone oględzinami stanu technicznego żurawia. Musimy mieć pewność, że wszelkie zabezpieczenia i urządzenia sterujące są sprawne, a wskaźniki poprawne. Nie możemy rozpocząć pracy w sytuacji wycieku oleju hydraulicznego.

UWAGA!
Zasadniczą kwestią jest przestrzeganie instrukcji eksploatacji wydanej przez producenta, tak zwanej dokumentacji techniczno-ruchowej - DTR. Jako że każdy żuraw może różnić się pewnymi elementami, zapoznanie się z instrukcją obsługi jednego urządzenia, nie daje nam gwarancji, iż będziemy potrafili bezpiecznie i prawidłowo obsługiwać inny model.

Żuraw przenośny typu HDS na starze i podest samojezdny na starze


Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe warunki pracy. Oto podstawowe kwestie, na które powinniśmy być wyczuleni:
 • Podczas pracy na HDS-ach należy przestrzegać ogólnych zasad BHP;
 • Nie należy pracować w pomieszczeniach zamkniętych, z wyłączeniem budynków wyposażonych w odpowiednią wentylację - praca w niedostosowanych do tego pomieszczeniach wiąże się z ryzykiem zatrucia spowodowanym dużą emisją spalin;
 • Okolicznościami zmuszającymi nas do przerwania pracy ze sprzętem HDS są takie czynniki atmosferyczne jak silne wiatry czy burze- wszystkie czynności powinny być wykonywane przy odpowiedniej widoczności
 • W pojeździe z pracującym żurawiem należy włączyć światła ostrzegawcze, zaciągnąć hamulec ręczny oraz podłożyć kliny pod koła.
 • Pojazd zawsze należy rozstawić na twardym gruncie, nie przekraczać dopuszczalnych pochyleń przewidzianych przez producenta oraz zachować bezpieczne odległości od napowietrznych linii napięcia;
 • Operator żurawia powinien być wyposażony w odpowiednią odzież - ubranie nie powinno krępować ruchów, obowiązkowymi elementami są rękawice i kask ochronnych.
 • Podczas wykonywanych czynności operator żurawia powinien współpracować z przeszkolonym w tym zakresie hakowym sygnalistą.
 • Każdorazowo należy wyznaczyć promień pracy oraz upewnić się, że w trakcie jej wykonywania nie dostały się tam osoby postronne
Czynności niedozwolone podczas pracy na żurawiu :
 • Obowiązuje obligatoryjny zakaz pracy urządzeniem niesprawnym, nie posiadającym ważnej decyzji czy wpisu konserwatora w dzienniku konserwacji;
 • Zabronione jest podnoszenie ludzi - należy zaznaczyć, że takowa możliwość istnieje, jednak żuraw musi być wyposażony w odpowiedni kosz, który mocowany jest do wysięgnika. Tak przygotowany sprzęt, przed przystąpieniem do pracy, musi uzyskać zgodę dozoru technicznego;
 • Istnieje kategoryczny zakaz przenoszenia ładunków nad ludźmi;
 • Wysięgnikiem nie należy wciskać ładunków w podłoże czy też ich przepychać; nie wskazane jest również przepychanie czy ciągnięcie przedmiotów.
 • Zabronione jest podnoszenie ładunków o nieznanej masie czy też ładunków przymarzniętych.

Mam nadzieję, że ten krótki zbiór informacji na temat żurawi (HDS-ów) okaże się dla Was pomocny.

Jeśli jesteście zainteresowani rozszerzeniem swojej wiedzy na temat żurawi zapraszamy na stronę firmy szkoleniowej AWANS BHP , w której jestem instruktorem.

Autor : Szymon Szporak – zapoznaj się z profilem instruktora.