czwartek, 16 marca 2017

Zakres obowiązków konserwatora suwnic

Zakres obowiązków konserwatora suwnic

Przed przystąpieniem do szkolenia na konserwatora suwnic warto dowiedzieć się, jaki jest zakres obowiązków konserwatora UDT. Poniżej zamieszczamy listę najważniejszych obowiązków konserwatora suwnic, którą znajdziemy w książce "Konserwacja suwnic", Mieczysław Chimiak, Wydawnictwo KaBe, Krosno 2008:
  • " przestrzeganie instrukcji eksploatacji;
  •  dokonywanie przeglądów konserwacyjnych w terminach i zakresie określonym w instrukcji eksploatacji, w tym sprawdzanie:
- stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań;
- działania elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych;
- działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych;
- prawidłowości obsługi suwnic;
  •  sprawdzanie przez oględziny, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, jeżeli w instrukcji eksploatacji nie ustalono innych terminów, stanu:
-konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń spawnych, nitowanych i rozłącznych;
- toru jezdnego suwnic;
- instalacji ochrony przeciwporażeniowej;
  •  bieżące usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu urządzeń suwnicy;
  •  odnotowywanie z podaniem daty i potwierdzanie podpisem w dzienniku konserwacji wyników przeglądów i wykonywanych czynności;
  •  bezzwłoczne powiadamianie eksploatującego o nieprawidłowościach, które spowodowały konieczność wyłączenia suwnicy z eksploatacji i dokonywanie odpowiedniego wpisu do dziennika konserwacji". 

Na zakończenie należy zaznaczyć, że w przypadku wymiany cięgien nośnych, urządzeń chwytających, mechanizmu podnoszenia czy urządzeń zabezpieczających suwnica musi zostać zgłoszona do badania przez dozór techniczny. Podobnie zresztą w przypadku demontażu suwnicy i zamontowaniu jej w nowym miejscu pracy. 
czwartek, 2 marca 2017

Wciągnik a wciągarka- różnica

Wciągnik a wciągarka- różnica


Zarówno wciągniki, jak i wciągarki należą do cięgników, czyli urządzeń dźwigowych służących do przemieszczania przedmiotów stałych w jakimś kierunku. Jaka jest zatem różnica między wciągnikiem a wciągarką? Odpowiedź znajdziecie w poniższym zestawieniu.


Więcej na temat wciągników i wciągarek dowiecie się podczas kursów na operatorów suwnic I S i II S. Zapraszamy na halę szkoleniową w Łodzi.  Przypominamy również o możliwości zorganizowania szkolenia na terenie firmy klienta - więcej na ten temat na naszej stronie internetowej w zakładce Kursy na terenie firm.