czwartek, 16 marca 2017

Zakres obowiązków konserwatora suwnic

Zakres obowiązków konserwatora suwnic

Przed przystąpieniem do szkolenia na konserwatora suwnic warto dowiedzieć się, jaki jest zakres obowiązków konserwatora UDT. Poniżej zamieszczamy listę najważniejszych obowiązków konserwatora suwnic, którą znajdziemy w książce "Konserwacja suwnic", Mieczysław Chimiak, Wydawnictwo KaBe, Krosno 2008:
  • " przestrzeganie instrukcji eksploatacji;
  •  dokonywanie przeglądów konserwacyjnych w terminach i zakresie określonym w instrukcji eksploatacji, w tym sprawdzanie:
- stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań;
- działania elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych;
- działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych;
- prawidłowości obsługi suwnic;
  •  sprawdzanie przez oględziny, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, jeżeli w instrukcji eksploatacji nie ustalono innych terminów, stanu:
-konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń spawnych, nitowanych i rozłącznych;
- toru jezdnego suwnic;
- instalacji ochrony przeciwporażeniowej;
  •  bieżące usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu urządzeń suwnicy;
  •  odnotowywanie z podaniem daty i potwierdzanie podpisem w dzienniku konserwacji wyników przeglądów i wykonywanych czynności;
  •  bezzwłoczne powiadamianie eksploatującego o nieprawidłowościach, które spowodowały konieczność wyłączenia suwnicy z eksploatacji i dokonywanie odpowiedniego wpisu do dziennika konserwacji". 

Na zakończenie należy zaznaczyć, że w przypadku wymiany cięgien nośnych, urządzeń chwytających, mechanizmu podnoszenia czy urządzeń zabezpieczających suwnica musi zostać zgłoszona do badania przez dozór techniczny. Podobnie zresztą w przypadku demontażu suwnicy i zamontowaniu jej w nowym miejscu pracy. 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz