czwartek, 16 marca 2017

Zakres obowiązków konserwatora suwnic

Zakres obowiązków konserwatora suwnic

 
Przed przystąpieniem do szkolenia na konserwatora suwnic warto dowiedzieć się, jaki jest zakres obowiązków konserwatora UDT. Poniżej zamieszczamy listę najważniejszych obowiązków konserwatora suwnic:
  •  przestrzeganie instrukcji eksploatacji;
  •  dokonywanie przeglądów konserwacyjnych w terminach i zakresie określonym w instrukcji eksploatacji, w tym sprawdzanie:
- stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań;
- działania elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych;
- działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych;
- prawidłowości obsługi suwnic;
  •  sprawdzanie przez oględziny, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, jeżeli w instrukcji eksploatacji nie ustalono innych terminów, stanu:
-konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń spawnych, nitowanych i rozłącznych;
- toru jezdnego suwnic;
- instalacji ochrony przeciwporażeniowej;
  •  bieżące usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu urządzeń suwnicy;
  •  odnotowywanie z podaniem daty i potwierdzanie podpisem w dzienniku konserwacji wyników przeglądów i wykonywanych czynności;
  •  bezzwłoczne powiadamianie eksploatującego o nieprawidłowościach, które spowodowały konieczność wyłączenia suwnicy z eksploatacji i dokonywanie odpowiedniego wpisu do dziennika konserwacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz