czwartek, 14 września 2017

Suwnice dozór techniczny


Suwnice dozór techniczny

Suwnice to dźwignice pracujące w ruchu przerywanym, złożone z przemieszczającej się po torach konstrukcji nośnej i poruszającej się po niej wciągarki lub wciągnika, przeznaczone do podnoszenia ładunków w pionie i poziomie w przestrzeni ograniczonej wysokością podnoszenia, skrajnymi położeniami toru jazdy wciągarki lub wciągnika oraz suwnicy. Wszystkie suwnice, bez względu na rodzaj, podlegają dozorowi technicznemu, co wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468) wydanego na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013, poz. 963 ze zm.).


Czym zatem jest dozór techniczny?


Jak możemy przeczytać na stronie UDT:
"Rolą dozoru technicznego jest inspekcja właściwej eksploatacji urządzeń technicznych, zapewniająca maksymalny poziom bezpieczeństwa.
Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne stwarzające zagrożenie poprzez rozprężanie cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, wyzwolenie energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu oraz rozprzestrzenianie się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu."

Formy dozoru technicznego, rodzaje, zakres i terminy badań technicznych dla poszczególnych rodzajów urządzeń technicznych, w tym również suwnic, określają rozporządzenia ustalające warunki techniczne dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać te urządzenia. Formy dozoru technicznego UTB oraz terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych określa załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (poz. 1890). Zgodnie z tym dokumentem:
- wciągniki i wciągarki z napędem ręcznym o udźwigu do 2000 kg podlegają dozorowi uproszczonemu;
- wciągniki i wciągarki z napędem ręcznym o udźwigu powyżej 2000 kg podlegają dozorowi ograniczonemu (badania doraźne kontrolne co 3 lata);
- wciągniki i wciągarki z napędem mechanicznym ogólnego przeznaczenia podlegają dozorowi ograniczonemu (badania doraźne kontrolne co 2 lata);
- wciągniki i wciągarki z napędem elektrycznym jednofazowym do  1000 kg podlegają dozorowi uproszczonemu;
- wciągniki i wciągarki z napędem mechanicznym specjalistyczne podlegają dozorowi pełnemu (badania okresowe co jeden rok);
- suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym podlegają dozorowi ograniczonemu (badania doraźne kontrolne co 2 lata);
- suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem innym niż ręczny podlegają dozorowi pełnemu (badania okresowe co 2 lata);
- suwnice specjalnego przeznaczenia podlegają dozorowi pełnemu (badania okresowe co jeden rok).

Należy pamiętać, że aby urządzenie techniczne, w tym przypadku suwnice, dla którego ustalono formę dozoru pełnego lub ograniczonego, zostało dopuszczone do eksploatacji przez UDT, musi zostać ono uprzednio zarejestrowane. Przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację suwnicy, organ właściwej jednostki UDT przeprowadza badanie odbiorcze u eksploatującego. To po stronie eksploatującego leży obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków badań, przygotowania miejsca badania i potrzebnych do tego przyrządów oraz obciążeń. Właściciel ma również obowiązek zagwarantowania obecności konserwatora i operatora posiadających właściwe uprawnienia (wydawanych również przez UDT po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego).
Przypominamy, że nasza firma posiada w swojej ofercie usługę przeglądów konserwacyjnych oraz przeglądów technicznych przygotowujący do odbioru urządzenia przez UDT - więcej informacji na stronie.
O kursach dla operatorów suwnic - kategoria UDT I S i II S przeczytacie pod linkiem, zaś o szkoleniach dla konserwatorów  suwnic w zakładce Kurs konserwatora UDT. Zapraszamy. 


Więcej na temat suwnic i UDT znajdziecie pod linkiem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz